string(173) "INSERT INTO #__redirection (oldurl, newurl, Itemid) VALUES ('stati/endokrinologiya/cheloveku-svoystvenno-potet.html', 'index.php?option=com_content&id=24991&task=view', '1')"